Обществена поръчка за периодични доставки на лекарствени продукти

06.04.2016 (4831)

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ ПО ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛ ОНКО ХОСПИТАЛ" ООД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район "Централен", бул. "Васил Априлов" №20, с ЕИК №201739317, СЪС 7 (СЕДЕМ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Дата: 21.01.2016 г. в 16:30 часа

Решение за обявяване на процедурата публикувано в АОП № 708924/ 20.01.2016г.

кликни тук >>> http://www.aop.bg

Обявление за обществената поръчка публикувано в АОП № 708932/ 20.01.2016г.

кликни тук >>> http://www.aop.bg

 

Съобщение до средствата за масово осведомяване

Съобщение до СМИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ И УКАЗАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА УЧАСТИЕ

Документация и указания

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Изтегли Документация и образци   и   Оферта - Приложение 10