Профил на купувача

Открита процедура по ЗОП

23.05.2013 (14674)

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ОБЩОБОЛНИЧНИ КОНСУМАТИВИ, ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ МЕД ЛАЙН КЛИНИК АД - ПЛОВДИВ, СЪС СЛЕДНИТЕ ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция №1: Периодични доставки по заявка на Възложителя на лекарствени продукти, разделени в 11 групи, 268 номеклатурни единици, описани с международните им непатентни наименования, съгласно приложена Спецификация на видовете и количествата – Приложение №1 към документацията;
Обособена позиция №2: Периодични доставки по заявка на Възложителя на медицински изделия за ортопедия и хирургия, използвани в дейността на болницата, 51 номенклатурни единици, съгласно приложена Спецификация на видовете и количествата – Приложение №2 към документацията;
Обособена позиция №3: Периодични доставки по заявка на Възложителя на общоболнични медицински консумативи, разделени в 19 групи, 175 номенклатурни единици съгласно приложена Спецификация на видовете и количествата – Приложение №3 към документацията”;
Обособена позиция №4: Периодични доставки по заявка на Възложителя на лабораторни реактиви и консумативи за лабораторията, разделени в 11 групи, 147 номенклатурни единици съгласно приложена Спецификация на видовете и количествата – Приложение №4 към документацията”;
Обособена позиция №5: Периодични доставки по заявка на Възложителя на медицински дезинфектанти, 15 номенклатурни единици, съгласно приложена Спецификация на видовете и количествата – Приложение №5 към документацията”

» обявление, относно датата на отваряне на ценовите предложения по откритата процедура по ЗОП
» Обявление за поръчка Директива 2004/18/ЕО
» Решение
» Разяснение във връзка с постъпили запитвания по чл.29 от ЗОП
» Уведомление във връзка с Решение за промяна в срока за подаване и отваряне на офертите
» Разяснение
» Разяснение

Документи:
» Документация
» Спецификация - Приложение №1 - Лекарствени продукти
» Спецификация - Приложение №2 - Медицински изделия за ортопедия и хирургия
» Спецификация - Приложение №3 - Общоболнични медицински консумативи
» Спецификация - Приложиние №4 - Лабораторни реактиви и консумативи
» Спецификация - Приложение №5 - Медицински дезифектанти
» Приложение №8 - Декларации
» Начален документ на оферта
» Ценово предложение
» Таблица 1
» Таблица 2
» Таблица 3
» Таблица 4
» Таблица 5
» Техническо предложение
» Техническа таблица 1
» Техническа таблица 2
» Техническа таблица 3
» Техническа таблица 4
» Техническа таблица 5
» Договор
» Банкова гаранция

ВАЖНО: АКО СТЕ ИЗБРАЛИ ДА ПОЛУЧИТЕ ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЧРЕЗ ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕТЕ ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, НАХОДЯЩИ СЕ НА САЙТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ТО СЛЕДВА ДА УВЕДОМИТЕ ПИСМЕНО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ТОВА ПОСРЕДСТВОМ ФАКС СЪОБЩЕНИЕ НА ФАКС/ТЕЛ. 032/ 99 06 99 , 65 66 00 И И-МЕЙЛ СЪОБЩЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - medline_clinic@abv.bg. УВЕДОМЛЕНИЕТО СЕ ИЗПРАЩА В ДЕНЯ НА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ САЙТА.

 

Партньори
Alchemist Residence Philippopolis Пластична хирургия - Д-р Ангел Енчев Фондация Качество на Живот във FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil Вашите гени за Вашето здраве
Интернет страница от БЛГР