Обява за конкурс Специализант по Кардиология

Обява за конкурс Специализант по Кардиология

 О Б Я В А

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ „Мед Лайн Клиник“ АД, обявява конкурс за заемането на длъжността:
Лекар специализант по Кардиология“ - две места за Отделение по Кардиология.
Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 29.05.2024г. , като подадат в Деловодството на МБАЛ “Мед Лайн Клиник“ АД, находящо се на втори етаж, на Лечебното заведение следните документи:

1. Заявление за кандидатстване по образец.
2. Копие от документ за самоличност.
3. Автобиография на български език
4. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация – магистър по медицина, включително и приложението с оценките.
5. Удостоверение за членство на кандидата в съответната БЛС.
6. Мотивационно писмо.
7. Копия от други документи, доказващи професионална квалификация на кандидата, владеенето на чужди езици и др. ако има такива.
8. Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето в случаите по чл. 19, ал. 1 и 2 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г.

Изброените документи следва да се представят в запечатан, непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и позицията, по която кандидатства. При приемане на документите в Деловодството, служителят записва върху плика входящия номер и датата на получаването им.

Заемането на длъжностите се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда. Конспектът за изпита е неразделна част към обявата.

Конкурсът се провежда на три етапа:

Първи етап: Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ „МЕД ЛАЙН КЛИНИК“ АД, гр. Пловдив.
Втори етап: Провеждане на писмен изпит по предоставения конспект, който е неразделна част към обявата.
Писменият изпит се провежда върху две теми от конспекта и е с продължителност 4 астрономически часа. След проверка и оценяване на писмените работи се провежда събеседване, като кандидат с оценка под много добър 4,50 не се допуска до събеседване и отпада от класирането.

Трети етап: Събеседване с кандидатите издържали писмения изпит.

Оценяването се извършва по шестобалната система.

Балът за класиране на кандидатите се изчислява на база следните оценки:
- Средния успех от следването и от държавните изпити (А);
- Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства, ако са повече от една се изчислява средноаритметично (В);
- Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – средноаритметично на оценките от писмения изпит и събеседването (С).

Балът се сформира по следната формула: А+В+3*С

Максималната оценка по всеки един от показателите е 6, а максималният бал, който може да получи всеки един кандидат е 30.

Трудовото правоотношение възниква с кандидата класиран на първо място, с най-висок бал.

……………………………...

/ПРОФ. Д-Р НЕВЕН ЕНЧЕВ ФОН ГОЛДЕНБУРГ
Изпълнителен директор на МБАЛ „МЕД ЛАЙН КЛИНИК“ АД/

 

Обява за конкурс Гастроетерология Обява за конкурс Кардиология с конспект

Заявление Заявление

Обява за конкурс Гастроетерология без срок Обява за конкурс Кардиология без срок

Партньори
Alchemist Residence Philippopolis Пластична хирургия - Д-р Ангел Енчев Фондация Качество на Живот във FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil Вашите гени за Вашето здраве
Интернет страница от БЛГР