Отделения

Отделение по гастроентерология в Медлайн Клиник

Ултразвуково изследване на коремни органи

Отделението разполага със съвременна апаратура на General Electric за конвенционална и доплерова ултразвукова диагностика на хепато-билиарната система.

Под ултразвуков контрол се извършват

  • Доплерова ехография - дуплекс, триплекс скениране- за оценка кръвоснабдяване на коремните органи, наличие на новообразували се кръвоносни съдове при туморни заболявания, оценка проходимостта на кръвоносните съдове
  • Контрастно - усилена ехография /КУЕ, CEUS/ - чрез венозно инжектиране на контрастно вещество дава оценка за огнищни процеси /лезии/ в паренхимните органи /черен дроб, далак, панкреас/ и преценка на техния характер- доброкачествени или злокачествени. Особено показан метод в стадирането на злокачествени заболявания - за откриване на метастази, които не са видими при провеждане на конвенционална ехография в сивата скала. За разлика от компютърната томография /скенер/, КУЕ не е свързана с лъчево натоварване на пациента. Липсва риск от алергични реакции и не е свързан с болка.
  • Интервенционална ехография
  1. Тънкоиглена аспирационна биопсия за цитологично изследване на клетки от солидни тумори или течни колекции
  2. Целенасочена хистологична биопсия- за хистологично изследване на солидни тумори на черен дроб, панкреас, ретроперитонеум, при дифузни паренхимни заболявания на черен дроб, неясно завишени чернодробни проби, автоимунни чернодробни заболявания, за стадиране на чернодробните промени при вирусни хепатити.
  • Лечебни процедури под ултразвуков контрол - извършват се под анестезия
  1. Лечение на паразитни и непаразитни кисти - ПАИР техника.
  2. Пункционно и дренажно лечение на чернодробни абсцеси, биломи
  3. Пункционно и дренажно лечение на панкреасни кисти, псевдокисти и абсцеси.
  4. Перкутанно пункционно и дренажно лечение на интраабдоминални и ретроперитонеални кисти, абсцеси, локализирани изливи в коремната и плевралните кухини.

Единствено за гр. Пловдив в ГЕО на болница Медлайн се провежда перкутанна радиофреквентна аблация на пациенти с първичен рак и метастази на черния дроб. При този лечебен метод туморната тъкан се разрушава чрез високочестотен ток. За целта под ехографски контрол и под обща анестезия в тумора се въвежда иглен електрод. Интервенцията продължава 15-45 мин в зависимост от броя и размера на туморите. Престоят в болница е 3-4 дни. Ефектът от прилагането на метода е съпоставим с оперативно лечение, но е значително по- малко инвазивен, усложненията са по-малко, възстановителният период е по-кратък. Термоаблацията не е противопоказание за провеждане на химиотерапия, в много случаи се съчетава с нея.

В отделението се осъществява скрининг и диагностика на болни с Хронични вирусни хепатити /В, С и D/ чрез извършване на количествено определяне на виремия /real time PCR/ и генотипизиране на вирусите. При покриване на необходимите критерии за включане в програма към НЗОК за специфично противовирусно лечение, на съответните пациенти се извършва чернодробна биопсия за хистологична оценка на чернодробното увреждане и се изготвя протокол към НЗОК. На територията на отделението функционира диспансер, ангажиран със стартирането и проследяването на пациентите по време на лечението по утвърдените от НЗОК критерии.

Партньори
Alchemist Residence Philippopolis Пластична хирургия - Д-р Ангел Енчев Фондация Качество на Живот във FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil Вашите гени за Вашето здраве
Интернет страница от БЛГР